Actualitatea ambasadei

Acordarea cetățeniei române în temeiul Legii nr. 21/1991

 

Acordarea cetățeniei române în temeiul art. 8¹ din Legea nr. 21/1991

– Întrebări frecvente -

 1. Cui se adresează art. 8¹  din Legea nr. 21/1991?

Dispozițiile prevăzute la art. 8¹ din Legea nr. 21/1991 se adresează persoanei fără cetățenie sau cetățeanului străin care a contribuit în mod deosebit la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești și care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

 • dovedește, prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitate față de statul român, nu întreprinde sau sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acțiuni;
 • a împlinit vârsta de 18 ani;
 • este cunoscut cu o bună comportare și nu a fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român.

 

 1. Cine evaluează contribuția deosebită la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești?

Conform art. 9 din Regulamentul Consular, aprobat prin HG nr. 760/1999, cu modificările ulterioare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României pot prelua solicitările  de acordare a cetăţeniei române în temeiul art. 8¹ din Legea nr. 21/1991 cu respectarea competenţei teritoriale a misiunii diplomatice/oficiului consular. Punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe, alături de alte documente necesare soluționării cererii, este luat în considerare de către Autoritatea Națională pentru Cetățenie în raportul de constatare a îndeplinirii sau, după caz, neîndeplinirii condițiilor pentru acordarea cetățeniei române prevăzute la art. 8¹.

 

 1. Care sunt documentele și informațiile utilizate pentru emiterea punctului de vedere privind contribuția deosebită la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești?

Pentru emiterea punctului de vedere, solicitantul va trebui să depună la dosar documente şi informaţii relevante privind activitatea de protejare și promovare a culturii, civilizației și spiritualității românești.

 

 1. Ce domenii de activitate sunt vizate în analiza documentelor și informațiilor puse la dispoziție de către solicitant?

Solicitantul va pune la dispoziție documente și informații relevante din următoarele domenii:

 • activitate publicistică în limba română sau cu tematică românească,
 • activitate cultural-artistică de prestigiu cu promovarea valorilor româneşti
 • activitate didactică și științifică de promovare a limbii şi culturii române
 • activitate de management cultural-artistic, de afirmare şi popularizare a valorilor româneşti
 • activitate de susținere a mediului asociativ românesc şi a comunităților religioase românești
 • activitate de promovare a imaginii României sau de apărare a drepturilor românilor din străinătate.

 

 1. Ce documente și informații sunt relevante pentru emiterea punctului de vedere al misiunii diplomatice sau oficiului consular?

Vor fi luate în considerare doar acele documente și informații relevante pentru promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești:

 • lucrãri de autor, tipãrite sau în formã electronicã, relevante pentru evidenþierea contribuþiei la promovarea culturii, civilizaþiei ºi spiritualitãþii româneºti
 • documentaţie consistentă  şi convingătoare, cu caracter public (bibliografie critică, albume de artă, afişe de spectacol etc.), care atestă prestigiul autorului, precum şi preocuparea pentru abordarea, în demersul artistic propriu, a unor elemente cu specific cultural şi identitar românesc
 • documente care atestă desfăşurarea, pe o perioadă determinată consistentă, a unei activităţi cu profil didactic socio-uman în cadrul unor unităţi de învăţământ cu predare în limba română, din ţară sau din străinătate
 • documentaţie care atestă desfăşurarea unei activităţi de cercetare (articole publicate în  reviste de specialitate, comunicări ştiinţifice, referate, contracte de cercetare ştiinţifică etc.)
 • diplome sau certificate de absolvire ale studiilor liceale sau universitare finalizate în limba românã
 • documente care atestă desfăşurarea, pe o perioadă determinată consistentă, a unor activităţi de promovare publică a produselor culturale româneşti în spaţiul cultural din statul de cetăţenie (impresariat, management cultural, voluntariat, mecenat, schimburi culturale etc.)
 • documentaţie care atestă desfăşurarea unor demersuri semnificative de organizare a comunităţii româneşti în vederea asigurării participării acesteia la viaţa publică a societăţii gazdă, de sprijinire a coagulării confesionale, de afirmare a identităţii spirituale româneşti, de solidaritate faţă de membri ai comunităţilor româneşti din străinătate, prin sponsorizări, donaţii, colecte publice, acte filantropice sau umanitare
 • elemente documentare concrete care atestă notorietatea unor demersuri de promovare a imaginii României în mediul public din statul de cetăţenie
 • documentaţie care atestă implicarea în demersuri de  combatere a unor situaţii de discriminare etnică
 • elemente documentare concrete care atestă existenţa unor demersuri de cooperare şi solidaritate cu colectivităţi locale din România, prin susţinerea de parteneriate în domeniile cultural şi educaţional
 • documente care atestă desfăşurarea, pe o perioadă determinată consistentă, a unor activităţi de promovare publică a mărcilor şi produselor fabricate în România, precum şi a unor activităţi de promovare publică a obiectivelor turistice româneşti.

 

 1. Cine constată îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor pentru acordarea cetățeniei române în temeiul la art. 8¹ din Legea nr. 21/1991?

Îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor pentru acordarea cetățeniei române în temeiul art. 8¹ din Legea 21/1991 este constatată, conform art. 15 alin. (6), Comisia pentru cetățenie, entitate fără personalitate juridică din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, printr-un raport motivat.

 

 1. Unde pot fi depuse cererile de acordare a cetățeniei române întemeiate pe dispozițiile art. 8¹?

Cererile de acordare a cetățeniei române întemeiate pe dispozițiile art. 8¹ pot fi depuse la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, precum și la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul pe teritoriul căruia solicitantul își are domiciliul.

 

 

Persoana fără cetăţenie sau cetăţeanul străin care a contribuit în mod deosebit la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, poate solicita acordarea cetăţeniei române dacă îndeplineşte concomitent şi condiţiile prevăzute  la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea cetăţeniei române, şi având posibilitatea stabilirii domiciliului în ţară sau menţinerea acestuia în străinătate.

 

 

 ACTE NECESARE:

 1. Paşaport  în copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată, sau orice alt act de identitate;
 2. Declaraţie pe proprie răspundere,autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
 3. Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, certificat de căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ etc.) supralegalizate/apostilate şi cu traducere în limba română, legalizată;
 4. Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată;
 5. Certificate de naştere ale minorilor, supralegalizate/apostilate şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;
 6. Acordul părinţilor privind acordarea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar. Dacă acordul se dă în faţa autorităţilor altui stat este necesară apostila/supralegalizarea şi traducerea în limba română, legalizată;
 7. Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru acordarea cetăţeniei române, dacă este cazul, dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte;
 8. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;
 9. Declaraţie pe propria răspundere că nu a mai solicitat obţinereacetăţeniei române.

 

 

 

 

 

În prim plan

Actualitatea ambasadei

Secții de votare deschise în Republica Serbia pentru turul 2 al scrutinului pentru alegerea Președintelui României în anul 2019:

20.11.2019

Secția 616 Belgrad – Ambasadă, str Mihaila Avramovica nr. 12 Secția 617 Vârșeț - Consulat General, TRG Zelene Pijace 3A Secția 618 Zaječar -…

Ziua Armatei Române

29.10.2019

La 28 octombrie 2019 Ambasadorul României în Republica Serbia, Excelența Sa Oana-Cristina Popa și atașatul apărării al României, domnul colonel Șerban …

Târgul de carte de la Belgrad (20-27.10.2019)

28.10.2019

În cadrul festivității de închidere a celei de-a 64 ediții a Târgului de Carte din capitala Republicii Serbia (20-27.10.2019), reprezentanta Ambasadei…