Vize şi servicii consulare

Državljanstvo Rumunije

PROCEDURA ZA STICANJE DRŽAVLJANSTVA RUMUNIJE ČLAN 8

Zahtev za sticanje rumunskog državljanstva na osnovu odredbi čl. 8 podnosi se isključivo u sedištu Nacionalne uprave za državljanstvo u Bukureštu.

 

Lice bez državljanstva ili strani državljanin može steći državljanstvo Rumunije, na lični zahtev, u skladu s odredbama čl. 8 Zakona o rumunskom državljanstvu br. 21/1991,  objavljenog sa naknadnim izmenama i dopunama, ako kumulativno ispunjava sledeće uslove

 1. ako je rođeno i do podnošenja zahteva je imalo prebivalište na teritoriji Rumunije ili ako je u skladu sa zakonskim propisima boravilo na teritoriji rumunske države najmanje 8 godina bez obzira što nije rođeno na teritoriji Rumunije, ili na osnovu braka i zajedničkog života sa državljaninom Rumunije u trajanju od najmanje 5 godina od datuma zaključenja braka;

 

 1. dokazuje ponašanjem, postupcima i stavom, lojalnost rumunskoj državi, ne preduzima i ne podržava radnje protiv pravnog poretka ili nacionalne bezbednosti te izjavljuje da ni u prošlosti nije preduzimao takve radnje;

 

 1. navršilo je 18 godina;

 

 1. u Rumuniji ima obezbeđena legalna sredstva za pristojan život, u skladu sa uslovima utvrđenim zakonskim propisima o strancima;

 

 1. poznato je po dobrom vladanju i nije bilo osuđivano u zemlji ili inostranstvu za krivično delo koje ga čini nedostojnim da bude rumunski državljanin;

 

 1. govori rumunski jezik i ima osnovna znanja o rumunskoj kulturi i civilizaciji, u dovoljnoj meri da može da se integriše u društveni život
 2. upoznat je s odredbama Ustava Rumunije i zna nacionalnu himnu.

 

            Vremenski rokovi predviđeni pod tačkom a) mogu biti prepolovljeni u sledećim situacijama:

 1. ako je podnosilac zahteva međunarodno poznata ličnost;
 2. ako je podnosilac zahteva državljanin države članice Evropske unije;
 3. ako je podnosilac zahteva stekao status izbeglice u skladu sa važećom zakonskom regulativom;
 4. ako je podnosilac zahteva uložio na teritoriji Rumunije preko 1.000.000 evra;

 

Ukoliko strani državljanin ili lice bez državljanstva koje je podnelo zahtev za prijem u rumunsko državljanstvo boravi van teritorije Rumunije više od 6 meseci u jednoj godini, ta godina se ne računa u period predviđen pod tačkom a).

 

U SKLADU SA ČL. 8˄1

 

Lice bez državljanstva ili strani državljanin koji je značajno doprineo očuvanju i promovisanju rumunske kulture, civilizacije i duhovnosti, može podneti zahtev za rumunsko državljanstvo ukoliko istovremeno ispunjava i uslove predviđene čl. 8 st. (1) tačka b), c) i e) Zakona o rumunskom državljanstvu, i ima mogućnost za prebivalište u državi ili da zadrži svoje prebivalište u inostranstvu.

 

Zahtev za sticanje rumunskog državljanstva prema članu 8^1 podnosi se Nacionalnoj upravi za državljanstvo u Bukureštu ili u diplomatskim misijama ili konzularnim predstavništvima Rumunije u državi u kojoj podnosilac zahteva ima prebivalište.

 

Potrebna dokumenta:

 1. Overena kopija pasoša i overeni prevod na rumunski jezik, ili bilo koji drugi identifikacioni dokument;
 2. Pismena izjava, overena kod javnog beležnika, iz koje se zaključuje da lice u sadašnjosti ne preduzima i ne podržava aktivnosti koje nisu u skladu sa zakonom ili državnom bezbednošću, i da se ni u prošlosti nije bavio takvim aktivnostima;
 3. Lična dokumenta podnosioca zahteva (izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, razvedenih, potvrda o promeni imena/prezimena, itd) i prevod na rumunski jezik overen kod notara;
 4. Uverenje o nekažnjavanju iz inostranstva u originalu i prevod na rumunski jezik overen kod notara;
 5. Izvod iz matične knjige rođenih za maloletnika i prevod na rumunski jezik overen kod notara;
 6. Saglasnost roditelja o dodeljivanju rumunskog državljanstva detetu, u vidu izjave overene kod javnog beležnika.
 7. Pristanak maloletnog lica koje je napunilo 14 godina, ako je slučaj, za sticanje rumunskog državljanstva, u vidu izjave overene kod javnog beležnika u prisustvu jednog roditelja;
 8. Pismena izjava, overena kod javnog beležnika, iz koje se zaključuje da je lice saglasno sa sticanjem rumunskog državljanstva sa zadržavanjem prebivališta u inostranstvu ili uspostavljanjem prebivališta u Rumuniji;
 9. Pismena izjava, overena kod notara, da lice prvi put podnosi zahtev za državljanstvo.
 10. Dve fascikle sa mehanizmom

! SVE POTREBNE IZJAVE I PREVODE OVERIĆE SE KOD NOTARA U RUMUNIJI

 

 

STICANJE RUMUNSKOG DRŽAVLJANSTVA NA OSNOVU ČL. 8^2

Lice bez državljanstva ili strani državljanin koji može značajno doprineti promovisanju Rumunije posebnim rezultatima u oblasti sporta može podneti zahtev za sticanje državljanstva Rumunije, uz mogućnost da zadrži prebivalište u zemlji ili da prijavi prebivalište u inostranstvu ako će podnosilac zahteva predstavljati Rumuniju u nacionalnim timovima, u skladu sa statutarnim propisima međunarodne sportske federacije čija je Rumunija članica, ako ispunjava uslove iz čl. 8 stav (1) tačke b), c) i e) Zakona o rumunskom državljanstvu i izražava svoju privrženost Rumuniji i sistemu vrednosti specifičnom rumunskom društvu.

 

Zahtev za sticanje rumunskog državljanstva na osnovu odredbi čl. 8^2 podnosi se Ministarstvu omladine i sporta kao jedinom javnom organu koji daje predloge o sticanju rumunskog državljanstva po ovom članu.

 

POSTUPAK ZA POVRAT RUMUNSKOG DRŽAVLJANSTVA

POSTUPAK ZA POVRAT RUMUNSKOG DRŽAVLJANSTVA NA OSNOVU ČLANA 10

Rumunsko državljanstvo može se odobriti i licima koja su ga izgubila, kao i njihovim potomcima do drugog kolena koji traže povrat ako ispunjavaju uslove predviđene čl. 8 stav (1) tačke b), c), d) i e) Zakona o rumunskom državljanstvu.

Prema tome, podnosilac zahteva mora dokazati svojim ponašanjem, postupcima i stavom lojalnost rumunskoj državi, da ne preduzima ili podržava radnje protiv pravnog poretka ili nacionalne bezbednosti, te izjavljuje da takve radnje nije preduzimao ni u prošlosti, ima dobro vladanje i nije osuđivan u zemlji ili inostranstvu za krivično delo koje ga čini nedostojnim da bude rumunski državljanin Isti mora takođe imati navršenih 18 godina i legalna finansjiska sredstva za pristojan život u Rumuniji, pod uslovima utvrđenim zakonom o strancima.

Zahtev za sticanje rumunskog državljanstva prema članu 10 podnosi se u sedištu Nacionalne uprave za državljanstvo u Bukureštu. Lica sa prebivalištem ili boravištem u inostranstvu mogu podneti zahtev za ponovno dobijanje rumunskog državljanstva u nadležnim diplomatskim misijama ili konzularnim predstavništvima Rumunije u toj zemlji.

POSTUPAK ZA POVRAT RUMUNSKOG DRŽAVLJANSTVA NA OSNOVU ČLANA 11

Rumunsko državljanstvo može se ponovo steći ili se može odobriti osobama koje su bile rumunski državljani i koje ga nisu izgubile svojom krivicom ili kojima je ovo državljanstvo oduzeto protiv njihove volje ako ispunjavaju uslove predviđene čl. 8 tačke b), c) i e) Zakona o rumunskom državljanstvu. Ova zakonska odredba primenjuje se i na potomke bivših rumunskih državljana do trećeg kolena.

Zahtev za ponovo dobijanje rumunskog državljanstva prema članu 11 podnosi se u sedištu Nacionalne uprave za državljanstvo u Bukureštu ili u teritorijalnim kancelarijama te uprave u Jašiju (Iași), Sučeavi (Suceava) i Galaciju (Galați). U opravdanim slučajevima, zahtev za povrat rumunskog državljanstva može podneti punomoćnik sa posebnim i originalnim punomoćjem u sedištu Nacionalne uprave za državljanstvo u Bukureštu, uz prethodno pismeno odobrenje. Osobe sa prebivalištem ili boravištem u inostranstvu mogu podneti zahtev za povrat rumunskog državljanstva nadležnim diplomatskim misijama ili konzularnim predstavništvima Rumunije u zemlji prebivališta ili boravišta.

 

POTREBNA DOKUMENTA (čl. 10 i 11):

 1. Overena kopija pasoša i overeni prevod na rumunski jezik;
 2. Overena kopija lične karte i overeni prevod na rumunski jezik
 3. Pismena izjava, overena kod javnog beležnika, iz koje se zaključuje da lice u sadašnjosti ne preduzima i ne podržava aktivnosti koje nisu u skladu sa zakonom ili državnom bezbednošću, i da se ni u prošlosti nije bavio takvim aktivnostima;
 4. Lična dokumenta podnosioca zahteva (izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, razvedenih) i predaka (roditelja, dede, bake, prababe, pradede) rumunski državljani ili kojo su izgubili državljanstvo sa prevodom na rumunski jezik overen kod notara ;
 5. Uverenje o nekažnjavanju iz inostranstva u originalu i prevod na rumunski jezik overen kod notara;
 6. Izvod iz matične knjige rođenih za maloletnika i prevod na rumunski jezik overen kod notara;
 7. Saglasnost roditelja o dodeljivanju rumunskog državljanstva detetu, u vidu izjave overene kod javnog beležnika.
 8. Pristanak maloletnog lica koje je napunilo 14 godina, ako je slučaj, za sticanje rumunskog državljanstva, u vidu izjave overene kod javnog beležnika u prisustvu jednog roditelja;
 9. Pismena izjava, overena kod javnog beležnika, iz koje se zaključuje da je lice saglasno sa sticanjem rumunskog državljanstva sa zadržavanjem prebivališta u inostranstvu ili uspostavljanjem prebivališta u Rumuniji;
 10. Pismena izjava, overena kod notara, da lice prvi put podnosi zahtev za državljanstvo.
 11. Pismeni dokaz o datumu gubitka rumunskog državljanstva – potvrda izdata od strane diplomatske misije Rumunije ili Generalne direkcije za putne isprave ili kopija odluke Vlade o odobravanju odricanja od rumunskog državljanstva na ime podnosioca zahteva ili njegovih predaka do drugog kolena (roditelji, babe i dede);

Ukoliko ne postoji takav dokaz, potrebni su:

- potvrda o naturalizaciji ili uverenje o sticanju stranog državljanstva, overena kopija sa overenim  prevodom, kojim podnosilac zahteva ili njegovi preci (roditelji, babe i dede) koji su imali rumunsko državljanstvo dokazuju kada su po prvi put stekli drugo državljanstvo od napuštanja Rumunije,sa navedenim datumom dobijanja istog;

- dokumenti koji ukazuju na datum kada su podnosilac zahteva ili njegovi preci (roditelji, babe i dede), bivši rumunski državljani, emigrirali iz Rumunije (overena kopija rumunskog pasoša sa izlaznom vizom ili putna isprava);

 1. Dve fascikle sa mehanizmom

 

! SVE POTREBNE IZJAVE I PREVODE OVERIĆE SE KOD NOTARA U RUMUNIJI

În prim plan

Actualitatea ambasadei

Vizită de lucru la Oficiul pentru Drepturile Omului și ale Minorităților Naționale - 3 octombrie 2019

04.10.2019

La data de 3 octombrie 2019, Ambasadorul român în Republica Serbia, Excelența Sa Oana Cristina Popa a realizat o vizită de lucru la Oficiul pentru…

Ziua Europeană a Limbilor, Belgrad 26.09.2019

27.09.2019

Ambasada României în Republica Serbia (SR) a participat la o nouă ediție a Zilei Europene a Limbilor, eveniment care s-a desfășurat în capitala SR.…

Recital Constantin Chiriac

27.09.2019

Ambasadorul României în Republica Serbia (SR), Excelența Sa Oana Cristina Popa, a sprijinit organizarea recitalului “Domnul și frate Eminescu”, în…