Vize şi servicii consulare

ULAZAK I BORAVAK U RUMUNIJIU I VIZNI REŽIM ZA GRAĐANE SRBIJE:

 

Nosioci važećih biometrijskih pasoša Republike Srbije, koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, mogu ući i boraviti na teritoriji Rumunije u trajanju od maksimalno 90 dana u periodu od 180 dana, bez potrebe za vizom. Da bi mogli legalno da borave na teritoriji Rumunije duže od 90 dana u periodu od 180 dana, državljani Srbije moraju da poseduju dugoročnu vizu (viza D), koju izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva Rumunije u Srbiji ili u državi u kojoj podnosilac zahteva ima legalno boravište.

 

! Nosioci pasoša Republike Srbije, koje izdaje Koordinaciona Uprava, mogu da uđu na teritoriju Rumunije samo na osnovu vize (tranzitna – viza B; kratkoročna – viza C; dugoročna – viza D).

 

Državljani Republike Srbije su oslobođeni plaćanja takse za izdavanje rumunske vize.

 

PAŽNJA!

U skladu sa zakonskim odredbama, predstavnici rumunske granične policije zahtevaju od svakog stranog lica da dokaže ispunjenje svih uslova za ulazak i boravak u Rumuniji. Ako ispunjenje ovih uslova nije dokazano, stranom licu se može uskratiti ulazak u Rumuniju, čak iako poseduje važeću vizu.

Rumunsku vizu izdaju diplomatska i konzularna predstavništva Rumunije. Zahtev za vizu se podnosi diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Rumunije u inostranstvu kojoj pripada podnosilac zahteva u zavisnosti od prebivališta ili boravišta, a u posebnim, hitnim slučajevima, diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Rumunije u državi na čijoj teritoriji zakonski boravi podnosilac zahteva.

 

Opšti zahtevi za podnošenje zahteva za vizu:

Kategorije stranih državljana koji mogu da podnesu zahtev za vizu su:

 • građani države boravišta;
 • strani državljani koji imaju prebivalište ili boravište u državi u kojoj se nalazi diplomatsko ili konzularno predstavništvo i koji podnesu dokaz o njihovom pravnom statusu u toj zemlji;
 • osobe u čijoj zemlji porekla ne postoji diplomatsko ili konzularno predstavništvo  Rumunije;
 • u hitnim slučajevima strana lica koji se privremeno nalaze, na legalan način, na teritoriji države u kojoj se nalazi diplomatsko ili konzularno predstavništvo Rumunije.

 

Navedene osobe mogu da podnesu zahtev za vizu na sledeći način:

 • lično ili preko legalnog predstavnika, u slučaju maloletnika;
 • preko pravnog zastupnika;
 • preko akreditovane turističke agencije, u slučaju organizovanog putovanja;
 • preko ovlašćenog predstavnika grupe, u slučaju grupnog putovanja.

 

Zahtevi za vizu se podnose isključivo u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Rumunije.

Za olakšavanje procesa dobijanja viza, Ministarstvo spoljnih poslova je osnovalo elektronski portal eViza, dostupan 24/7 na adresi http://evisa.mae.ro/, koji ima za cilj skraćenje vremena čekanja na šalteru i unapređenje procesa preuzimanja zahteva za vizu.

 

Portal eViza nudi podnosiocima zahteva za vizu mogućnost da dokažu ispunjenje zakonskih uslova putem online dostave potrebnih informacija i pratećih dokumenata, pre podnošenja istih na šalter. Konzularno osoblje proverava dokumenta, pruža online feed-back i informiše podnosioca zahteva o mogućnostima online zakazivanja, putem portala, za određeni datum i vreme, pre dolaska u diplomatskom predstavništvu ili nadležnom konzularnom odeljenju, radi provere originalnih dokumenata i podnošenja akata.

Portal eViza pruža korisniku mogućnost za online proveru statusa svog zahteva, u svakom trenutku.

 

PAŽNJA!

U slučaju dugoročnih viza, apliciranje online na portalu e-viza (http://evisa.mae.ro/) i skeniranje svih pratećih dokumenata na portal je obavezno pre podnošenja zahteva lično u konzularnom odeljenju.

 

Svaki državljanin treće zemlje, koji želi da podnese zahtev za vizu za ulazak u Rumuniju, mora da podnese, pored obaveznih dokumenata za svaki tip vize, i sledeće:

 • zahtev za vizu, popunjen i potpisan propisno; maloletna lica predaju zahtev potpisan od strane oba roditelja ili lica koje vrše roditeljska prava privremeno ili trajno ili od strane staratelja;
 • 2 fotografije ¾,  u boji, skorijeg datuma;
 • važeća putna isprava, priznata od strane države Rumunije, u koju se može aplicirati  viza, i koja mora:
 • da važi najmanje tri meseca od datuma predviđenog za odlazak sa teritorije Rumunije;
 • da sadrži najmanje dve slobodne strane;
 • da bude izdata u poslednjih 10 godina.

 

 

Posebni zahtevi za svaki tip vize:

 

Tranzitna viza (viza B):

 

Omogućava ulazak na teritoriju Rumunije, u cilju tranzita u trajanju ne dužem od 5 dana. Tranzitna viza može biti izdata za jedan, dva ili više tranzita, a da trajanje svakog tranzita ne prelazi 5 dana.

 

Prateća dokumentacija za dobijanje vize tipa B:

 

 • viza države odredišta;
 • putne karte važeće do destinacije; u slučaju u kojem se putovanje obavlja automobilom, predaje se vozačka dozvola, saobraćajna dozvola i zeleni karton u kojem su upisani podaci vlasnika, države odredišta i države tranzita.

 

Viza za kratki boravak (viza C):

 

Omogućava ulazak i boravak na teritoriji Rumunije ne duže od 90 dana, u periodu od 6 meseci od datuma ulaska (ili od datuma prvog ulaska, u slučaju vize za više ulazaka). Prema važećim državnim propisima, pravo boravka nosiocu vize za kratki boravak ne može se produžiti.

 

Vize za kratki boravak se odobravaju u zavisnosti od svrhe putovanja u Rumuniju. Vrste viza za kratki boravak izdate od strane Rumunije su sledeće:

 1. Zvanična misija – C/M:
 • Verbalna nota ili zvanično pismo upućeno diplomatskoj misiji ili konzularnom odeljenju Rumunije kojem je podnet zahtev za vizu od strane Vlade ili drugih organa države boravišta ili od strane neke međunarodne organizacije, preko koje se potvrđuje zvanični status podnosioca zahteva i zvanična svrha putovanja.

 

 1. Turizam – C/TU:
 • Vaučer ili potvrđena rezervacija turističkog smeštaja i plan puta;
 • putna karta, važeća do destinacije, ili vozačka dozvola, zeleni karton i saobraćajna dozvola prevoznog sredstva.
 • zdravstveno osiguranje (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro);
 • Dokaz o finansijskim sredstvima u iznosu od 50 evra po danu za celokupan period, ali ne manje od 500 evra, ili suma ekvivalentna konvertibilnoj valuti, osim podnosioca zahteva za vizu koji dokažu da su platili unapred celokupan paket turističkih usluga, uključujući najmanje smeštaj i hranu.

 

 1. Poseta – C/VV:
 • putna karta, koja važi do destinacije ili vozačka dozvola, zeleni karton i saobraćajna dozvola prevoznog sredstva;
 • zdravstveno osiguranje (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro);
 • overeno pozivno pismo od strane lica koje se posećuje, iz kojeg se zaključuje da će on obezbediti sredstva za troškove putovanja, kao i, onda kada se lice koje se posećuje obaveže, finansijska sredstva i smeštaj za stranca;
 • dokaz o finansijskim sredstvima u iznosu od 50 evra po danu za celokupan period, ali ne manje od 500 evra, ili suma ekvivalentna konvertibilnoj valuti, ako lice koje se posećuje ne obezbeđuje sredstva za izdržavanje;
 • dokaz o obezbeđenom smeštaju, u formi potvrđene rezervacije smeštajne jedinice, vlasnički list ili dokaz o iznajmljivanju kuće u Rumuniji na ime podnosioca zahteva, ako lice koje se posećuje ne obezbeđuje smeštaj.

Izuzeti su od ispunjenja uslova u vezi sa pozivnim pismom, dokazom o finansijskim sredstvima i dokazom o obezbeđenom smeštaju stranci članovi porodice rumunskih državljana (suprug/supruga rumunskog državljanina, direktni potomci rumunskog državljanina, ne stariji od 21 godine, direktni preci rumunskog državljanina ili supruga/supruge, koje on izdržava), ako predaju sledeća dokumenta:

 • pasoš ili lična karta rumunskog državljanina, u originalu, zajedno sa izjavom rumunskog državljanina u vezi sa obezbeđivanjem smeštaja ili potvrđenim pozivom od strane rumunskog državljanina u kojoj se navodi obezbeđivanje smeštaja, zajedno sa kopijom pasoša ili ličnom kartom rumunskog državljanina;

 

kao i

 • dokumenta koja dokazuju brak sa rumunskim državljaninom, izdata u skladu sa rumunskim zakonodavstvom, odnosno dokumenta koja dokazuju srodstvo sa rumunskim državljaninom.

 

 1. Posao – C/A:
 • putna karta, koja važi do destinacije ili vozačka dozvola, zeleni karton i saobraćajna dozvola prevoznog sredstva;
 • zdravstveno osiguranje (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro);
 • poziv od strane privrednog društva ili javnog organa za učestvovanje na sastancima, konferencijama, sajmovima trgovine ili industrije, odakle proizilazi da će to privredno društvo ili javni organ obezbediti troškove putovanja;
 • dokaz o finansijskim sredstvima u iznosu od 50 evra po danu za celokupan period, ali ne manje od 500 evra, ili suma ekvivalentna konvertibilnoj valuti;
 • dokaz o obezbeđenom smeštaju.

 

 1. Transport – C/TR:
 • dokumenta koja potvrđuju zanimanje podnosioca zahteva, kao i aktivnosti koje će se obavljati tokom boravka;
 • zdravstveno osiguranje (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro);
 • vozačka dozvola, zeleni karton i saobraćajna dozvola prevoznog sredstva;
 • licenca za prevoz i licenca za izvršenje transporta.

 

 1. Sportske aktivnosti – C/SP:
 • pozivno pismo od organizatora, koja će potvrditi zdravstveno osiguranje i smeštaj (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro);
 • zvanična lista inostrane sportske delegacije, sa navedenim svojstvima svakog člana.

 

 1. Kulturne, naučne, humanitarne aktivnosti, kratkoročni medicinski tretman ili druge aktivnosti koje nisu u suprotnosti sa rumunskim zakonima – C/ZA:
 • dokumenta izdata od strane institucija koje zahtevaju putovanje, kako bi se opravdalo prisustvo u Rumuniji;
 • putna karta, koja važi do destinacije ili vozačka dozvola, zeleni karton i saobraćajna dozvola prevoznog sredstva;
 • dokaz o finansijskim sredstvima u iznosu od 50 evra po danu za celokupan period, ali ne manje od 500 evra, ili suma ekvivalentna konvertibilnoj valuti;
 • zdravstveno osiguranje (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro);
 • dokaz o obezbeđenom smeštaju.

 

Viza za dugi boravak (viza D):

 

Dozvoljava boravak i ostanak na teritoriji Rumunije u periodu koji ne prelazi 90 dana, u cilju razvoja sledećih aktivnosti:

 

 1. Ekonomske aktivnosti – D/AE:
 • dokaz o ispunjenju uslova predviđenim specijalnim zakonom;
 • zdravstveno osiguranje u periodu važenja vize (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro);
 • uverenje o nekažnjavanju ili drugi dokument sa istom pravnom vrednošću, izdat od strane organa iz države prebivališta ili boravišta i, po potrebi, sa Apostille potvrdom ili overen (za Srbijiu nije potreban Apostille).

 

 1. Profesionalne aktivnosti – D/AP:
 • dokaz o ispunjenju zakonskih uslova za te profesije;
 • dokaz da se u zemlji porekla bavi profesijom sličnoj onoj kojom planira da se bavi u Rumuniji;
 • zdravstveno osiguranje u periodu važenja vize (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro);
 • uverenje o nekažnjavanju ili drugi dokument sa istom pravnom vrednošću, izdat od strane organa iz države prebivališta ili boravišta i, po potrebi, sa Apostille potvrdom ili overen (za Srbijiu nije potreban Apostille).

 

 1. Komercijalne aktivnosti – D/AC:
 • specijalizovana tehnička ekspertiza za poslovni plan stranih investitora (od strane Ministarstva za poslovna pitanja, trgovinu i preduzetništvo)
 • zdravstveno osiguranje u periodu važenja vize (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro);
 • uverenje o nekažnjavanju ili drugi dokument sa istom pravnom vrednošću, izdat od strane organa iz države prebivališta ili boravišta i, po potrebi, sa Apostille potvrdom ili overen (za Srbijiu nije potreban Apostille).

 

 1. Zaposlenje – D/AM:
 • kopija radne dozvole, izdato prema posebnom zakonodavstvu o zaposlenju i premeštaju stranaca na teritoriju Rumunije, ili, po potrebi, dokumenta na osnovu kojih podnosilac zahteva dokazuje da se uklapa u jednu od sledećih kategorija koje su izuzete od ovih zahteva:
  • strana lica čiji je slobodan pristup tržištu rada Rumunije utvrđen sporazumima koje je Rumunija zaključila sa drugim državama;
  • strana lica koja planiraju da sprovode nastavne, naučne ili druge kategorije privremenih aktivnosti u srodnim akreditovanim ili privremeno ovlašćenim institucijama iz Rumunije, na osnovu bilateralnih dogovora, i osoblje sa posebnim kvalifikacijama, na osnovu naloga ministra prosvete, kao i stranci koji obavljaju umetničke aktivnosti u institucijama kulture Rumunije, na osnovu naloga ministra kulture;
  • strana lica koja planiraju da sprovode na teritoriji Rumunije privremene aktivnosti koje zahtevaju ministarstva ili drugi centralni ili lokalni organi javne uprave, ili autonomne upravne vlasti.
  • strana lica koja su postavljena na čelo filijale, predstavništva ili ekspoziture jedne kompanije na teritoriji Rumunije, čije je sedište u inostranstvu, a na dan zahteva nisu saradnici, akcionari ili rukovodioci rumunskog pravnog lica, a u toj filijali, predstavništvu ili ekspozituri ne postoji drugo strano lice koje ima pravo boravka u te svrhe.
 • dokaz o finansijskim sredstvima na nivou nacionalne minimalne bruto zarade zagarantovane isplatom za celokupan period naznačen na vizi;
 • uverenje o nekažnjavanju ili drugi dokument sa istom pravnom vrednošću, izdat od strane organa iz države prebivališta ili boravišta i, po potrebi, sa Apostille potvrdom ili overen (za Srbijiu nije potreban Apostille);
 • zdravstveno osiguranje u periodu važenja vize (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro).
 • uz zahtev za vizu podnet na osnovu radne dozvole za sezonske radnike, kada poslodavac ne obezbeđuje smeštaj za podnosioca zahteva, pored gore navedenih dokumenata treba priložiti dokaz o uslovima smeštaja, kojim se može obezbediti adekvatan životni standard tokom celokupnog perioda očekivanog boravka, u obliku potvrđene rezervacije smeštajne jedinice, vlasničkog lista ili potvrde o zakupu smeštaja u Rumuniji na ime podnosioca zahteva ili u obliku overene izjave o pružanju odgovarajućih uslova smeštaja podnosiocu zahteva, dato od nosioca prava vlasništva ili korišćenja smeštaja na teritoriji Rumunije.

 

! Strano lice može podneti zahtev za vizu za dugi boravak u cilju zaposlenja u periodu od 60 dana od dana dobijanja odobrenja zaposlenja.

 

 1. Premeštaj – D/DT:
 • kopija dovole za premeštaj izdata u uslovima posebnog zakonodavstva o zapošljavanju i premeštaju stranaca na teritoriju Rumunije, izuzev sledećih kategorija:
 • stranci zaposleni kod pravnih lica sa sedištem u jednoj od država članica Evropske Unije ili Ekonomskog Prostora ili Švajcarske konfederacije, premešteni u Rumuniju, pod uslovom predaje boravišne dozvole iz te zemlje;
 • strana lica koja planiraju da sprovode nastavne, naučne ili druge kategorije privremenih aktivnosti u srodnim akreditovanim ili privremeno ovlašćenim institucijama iz Rumunije, na osnovu bilateralnih dogovora, i osoblje sa posebnim kvalifikacijama, na osnovu naloga ministra prosvete, kao i stranci koji obavljaju umetničke aktivnosti u institucijama kulture Rumunije, na osnovu naloga ministra kulture;
 • strana lica koja planiraju da sprovode na teritoriji Rumunije privremene aktivnosti koje zahtevaju ministarstva ili drugi centralni ili lokalni organi javne uprave, ili autonomne upravne vlasti.
 • dokaz o finansijskim sredstvima na nivou nacionalne minimalne bruto zarade zagarantovane isplatom za celokupan period naznačen na vizi;
 • uverenje o nekažnjavanju ili drugi dokument sa istom pravnom vrednošću, izdat od strane organa iz države prebivališta ili boravišta i, po potrebi, sa Apostille potvrdom ili overen (za Srbijiu nije potreban Apostille);
 • zdravstveno osiguranje u periodu važenja vize (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro).

! Strano lice može podneti zahtev za dugoročnu vizu za premeštaj, u periodu od 60 dana od dana dobijanja odobrenja premeštaja.

 

Strana lica iz kategorije koje su izuzete od obaveze podnošenja kopije odobrenja premeštaja, dužni su da podnesu sledeća dokumenta:

 • kopija individualnog ugovora o radu, registrovana kod nadležnih organa te države članice, prevedena i overena;
 • važeća boravišna dozvola izdata od strane države u kojoj je sedište zaposlenog, u originalu i u vidu kopije;
 • kopija rešenja o premeštaju, prevedena i overena;
 • dokaz o finansijskim sredstvima na nivou nacionalne minimalne bruto zarade zagarantovane isplatom za celokupan period naznačen na vizi;
 • uverenje o nekažnjavanju ili drugi dokument sa istom pravnom vrednošću, izdat od strane organa iz države prebivališta ili boravišta i, po potrebi, sa Apostille potvrdom ili overen (za Srbijiu nije potreban Apostille);
 • zdravstveno osiguranje u periodu važenja vize (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro).

 

 1. Školovanje  – D/SD:

 

 1. U slučaju studenata:
 • dokaz o upisu na studije izdata od strane Ministarstva prosvete, istraživanja i omladine, iz kojeg se zaključuje da će uslediti oblik redovnog obrazovanja;
 • dokaz o poznanje jezika školovanja;
 • dokaz o plaćanju školarine za najmanje godinu dana studija;
 • dokaz o finansijskim sredstvima u iznosu minimalne nacionalne neto mesečne zarade, za celokupan period naznačen na vizi; stranci kome je dodeljena stipendija rumunske države su izuzeti od obaveze podnošenja dokaza o strestvima za izdržavanje i dokaza o plaćanju školarine;
 • uverenje o nekažnjavanju ili drugi dokument sa istom pravnom vrednošću, izdat od strane organa iz države prebivališta ili boravišta i, po potrebi, sa Apostille potvrdom ili overen (za Srbijiu nije potreban Apostille);
 • zdravstveno osiguranje u periodu važenja vize (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro);
 • saglasnost roditelja ili staratelja o boravku u cilju studiranja na teritoriji Rumunije, ako je strano lice maloletnik;

 

 1. U slučaju stranaca koji učestvuju u programu razmene učenika:
 • dokaz o upisu na studije izdata od strane Ministarstva prosvete, istraživanja i omladine, iz kojeg se zaključuje da će uslediti oblik redovnog obrazovanja;
 • dokaz o učestvovanju u programu razmene učenika, realizovanog od strane organizacije nastale po zakonu i priznate u te svrhe;
 • dokaz koju izdaje organizacija koja organizuje razmenu učenika, iz koje proizilazi da će ona obezbediti sredstva za izdržavanje i eventualne troškove vraćanja u matićnoj zemlji;
 • zdravstveno osiguranje u periodu važenja vize (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro);
 • dokaz o obezbeđivanju smeštaja u porodici sa životnim prostorom normalnim za porodice u Rumuniji, koju bira organizacija koja organizuje razmenu učenika;
 • saglasnost roditelja ili staratelja o boravku u cilju studiranja na teritoriji Rumunije, ako je strano lice maloletnik.

 

Strana lica koja učestvuju u programu za razmenu učenika treba da budu određenog uzrasta, obično uzrasta  između 13 i  19 godina.

 

 1. Spajanje porodice – D/VF:

 

Sponzor nosilac privremene boravišne dozvole, važeće u periodu od godinu dana, nosilac Plave karte EU, dozvole ICT, dozvole “mobile ICT”, dozvole za dugi boravak ili nosilac izbegličkog statusa ili dodatne zaštite, može zahtevati spajanje porodice za:

 • supruga/suprugu;
 • maloletnu decu sponzora i supruga/supruge, koja nisu u braku, uključujući i usvojenu decu;
 • maloletnu decu sponzora, koja nisu oženjena/udata, uključujući i usvojenu decu koju on izdržava i nad kojima sponzor vrši roditeljska prava.

 

Ako su roditeljska prava vršena u zajednici, potrebna je saglasnost i drugog nosioca roditeljskih prava na spajanje porodice koje je zahtevao sponzor;

 • maloletna deca supruga/supruge, koja nisu u braku, uključujući i usvojenu decu koju on izdržava i nad kojima suprug/supruga vrše roditeljska prava. Ako su roditeljska prava vršena u zajednici, potrebna je saglasnost i drugog nosioca roditeljskih prava na spajanje porodice koje je zahtevao sponzor.

 

Strano lice koje je ušlo u Rumuniju u cilju spajanja porodice ne može biti sponzor i ne može pozvati druge članove porodice, u cilju spajanja porodice.

 

Maloletnici bez pratnje, nosioci izbegličkog statusa ili dodatne zaštite, mogu zahtevati spajanje porodice za:

 • rodbinu prvog stepena u uzvodnoj liniji ili legalni staratelji;

 

ili

 • onda kada oni ne postoje ili ne mogu biti identifikovani – bilo koji drugi rođak.

 

Uz zahtev za vizu treba priložiti i sledeća dokumenta:

 • zvanićni dopis (“comunicare”) Generalnog Inspektorata za imigraciju;
 • zdravstveno osiguranje u periodu važenja vize (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro);
 • uverenje o nekažnjavanju ili drugi dokument sa istom pravnom vrednošću, izdat od strane organa iz države prebivališta ili boravišta i, po potrebi, sa Apostille potvrdom ili overen (za Srbijiu nije potreban Apostille);

 

Mogu podneti zahtev za vizu za spajanje porodice i osobe sledećih kategorija:

 • stranci koji su u braku sa rumunskim državljanima;
 • stranci koji žive u vanbračnoj zajednici sa rumunskim državljanima, ako imaju najmanje jedno zajedničko dete, u nastavku nazvani partneri;
 • deca rumunskog državljanina, supruga/supruge ili partnera, kao i usvojena deca koja:
 • nisu napunila 21 godinu;
 • koja su na studijama i nisu napunila 26 godina;
 • iako su odrasli, ovi se ne mogu izdržavati samostalno zbog medicinskih problema;
 • rodbina prvog stepena u uzvodnoj liniji rumunskog državljanina ili njegovog supruga/supruge;
 • stranac roditelj maloletnog rumunskog državljanina, ako priloži dokaz da izdržava maloletnika ili da postoji obaveza plaćanja alimentacije, obaveza koju stranac ispunjava redovno;

 

Uz zahtev za vizu podnet od stranih lica iz gore navedenih kategorija treba da bude priložen i izvod iz matične knjige venčanih izdat od strane organa Rumunije u skladu sa zakonom ili, ako je slučaj, dokaz o postojanju srodstva ili svojstva partnera.

 • stranci, članovi porodice rumunskog državljanina, koji prilože dokaz da su registrovani sa pravom boravka u drugoj državi članici u istom svojstvu. Uz zahtev za vizu treba priložiti i dokumenta koja će dokazati da su registrovani sa pravom boravka u drugoj državi članici u svojstvu člana porodice rumunskog državljanina.

 

Dugoroćna viza za dugi boravak zarad spajanja porodice može biti odbijena onda kada se zahtev za vizu zasniva na brak iz interesa, ranije utvrđenog u skladu sa zakonom  Rumunije, ili kada se utvrdi postojanje bigamije ili poligamije.

 

 1. Verske aktivnosti – D/AR:
 • odobrenje Državnog sekretatijata za veru. Odobrenje se dodeljuje strancima koji obavljaju slične aktivnosti u zemlji porekla ili boravišta, nakon konsultacija sa državnim organima u oblasti borbe protiv terorizma;
 • dokaz statusa predstavnika legalne verske organizacije u Rumuniji;
 • dokaz o prostoru za život i sredstvima za izdržavanje, na nivou 3 prosečne plate na nivou države;
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju i dokaz da ne boluje od bolesti koja može ugroziti javno zdravlje (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro);
 • uverenje o nekažnjavanju ili drugi dokument sa istom pravnom vrednošću, izdat od strane organa iz države porekla stranca i, po potrebi, sa Apostille potvrdom ili overen (za Srbijiu nije potreban Apostille).

 

 1. Naučno-istraživačke aktivnosti – D/CS:
 • sporazum o prijemu među jedinicama o istraživanju i razvoju u Rumuniji, potvrđene zakonom, i istraživač koji je primljen da sprovodi aktivnosti u okviru jednog naučno-istraživačkog projekta, koji je odobrila Državna uprava za naučna istraživanja. Forma i uslovi pod kojim je zaključen sporazum o prijemu su utvrđeni po nalogu ministra prosvete, istraživanja i omladine.
 • uverenje o nekažnjavanju ili drugi dokument sa istom pravnom vrednošću, izdat od strane organa iz države prebivališta i boravišta i, po potrebi, sa Apostille potvrdom ili overen (za Srbijiu nije potreban Apostille).
 • zdravstveno osiguranje u periodu važenja vize (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro).

 

 1. Druge svrhe – D/AS:

 

Dugoroćna viza u druge svrhe se odobrava, po zahtevu, od strane diplomatskih misija i konzularnih predstavništva Rumunije u zemlji u kojoj oni imaju boravište ili prebivalište, u korist sledećih kategorija stranaca:

 • onih koji su imenovani za rukovodioce nekog komercijalog društva, ako dokažu da ispunjavaju sve uslove:
  • koji imaju svojstva rukovodica;
  • koji na dan zahteva nisu saradnici ili akcionari tog komercijalnog društva ili drugog pravnog lica Rumunije i nisu imali ova svojstva u poslednje 2 godine;
  • u okviru tog komercijalnog društva ne postoji drugo strano lice koje je dobilo pravo boravka u te svrhe;
  • pomenuto komercijalno društvo je ostvarilo prihod ili transfer tehnologije u vrednosti od najmanje 50.000 evra.
 • koji podnesu zahtev za ulazak na teritoriju Rumunije u cilju neplaćene stručne prakse kod akreditovanog pružaoca profesionalne prakse ili u okviru preduzeća državnog ili privatnog sektora, zakonski ovlašćenog da obavlja te vrste aktivnosti, ako prilože dokaz da ispunjavaju sve sledeće uslove:
 • zaključili su ugovor o neplaćenoj obuci u vidu prakse kod akreditovanog pružaoca profesionalne prakse ili u okviru preduzeća državnog ili privatnog sektora, zakonski ovlašćenog da obavlja te vrste aktivnosti;
 • poseduju finansijska sredstva u iznosu od najmanje prosečne bruto mesečne plate za celokupan period naznačen na vizi;
 • imaju saglasnost roditelja ili staratelja za boravak na teritoriji Rumunije u ove svrhe, ako je stranac maloletnik.
 • koji obavljaju aktivnosti u okviru volonterskog programa, ako prilože dokaz da ispunjavaju sve sledeće uslove:
 • zaključili su ugovor o volontiranju sa neprofitnim pravnim licem javnog i privatnog prava, u daljem tekstu organizacija-domaćin, u okviru koje se navodi aktivnost koju će obavljati, uslovi pod kojima će biti nadgledani u obavljanju zadataka, kao i radno vreme i zakljućili su osiguranje od profesionalne odgovornosti za navedeni volonterski rad;
 • organizacija-domaćin obezbeđuje smeštaj, finansijska sredstva i zdravstveno osiguranje za celokupan period važenja vize (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro), kao i eventualne troškove vraćanje u matićnoj zemlij;
 • imaju preko 14 godina;
 • imaju saglasnost roditelja ili staratelja o boravku na teritoriji Rumunije u ove svrhe, ako je strano lice maloletnik.
 • oni koji su podvrgnuti dugotrajnim medicinskim tretmanu u okviru državnih ili privatnih medicinskih institucija, ako prilože pismo o prihvatanju od strane tih institucija, u kojima će biti precizirana dijagnoza i trajanje lečenja. Ova viza može biti odobrena i eventualnom pratiocu, koji pomaže tom stranom licu koje je u nemogućnosti da se o sebi stara, ako je ova činjenica izričito napomenuta u pismu o prihvatanju.
 • oni koji obavljaju druge aktivnosti koje nisu u suprotnosti sa rumunskim zakonima, ako opravdaju prisustvo na teritoriji Rumunije.

 

Stranim licima iz gorepomenutih kategorija se odobrava viza ako:

 • prilože dokaz o zdravstvenom osiguranju za period važenja vize (minimalna suma osiguranja – 30.000 Euro);
 • prilože dokaz o obezbeđenom smeštaju;
 • prilože uverenje o nekažnjavanju ili drugi dokument sa istom pravnom vrednošću, izdat od strane organa države porekla i, po potrebi, sa Apostille potvrdom ili overen (za Srbijiu nije potreban Apostille).

 

 

Dugoroćna viza se odobrava na osnovu prethodnog odobrenja Ministarstva uprave i unutrašnjih poslova – Inspektorat za migracije. Rok za obradu vize za dugi boravak obuhvata, u zavisnosti od slučaja, period između 30 i 45 dana. Rok za obradu zahteva za vize za dugi boravak za zaposlenje i premeštaj, za koji je prethodno dobijeno radna / premeštaja dozvola od strane Ministarstva unutrašnjih poslova – Inspektorata za migracije, je 10 dana od datuma podnošenja zahteva.

 

Pravo boravka koje omogućava dugoroćna viza može biti produženo podnošenjem zahteva za produženje prava boravka na teritoriji Rumunije, u vidu odobrenja boravka, dobijenog na osnovu zahteva podnetog Inspektoratu za migracije u okviru Ministarstva uprave i unutrašnjih poslova. Zahtevi za produženje prava privremenog boravka se podnose lično od strane podnosioca zahteva, najmanje 30 dana pre isteka roka za koji im je odobren boravak, Inspektoratu za migracije na teritoriji boravka. Prekoračenje ovog roka, povlači za sobom, kao posledicu, poništenje vize i obavezu napuštanja teritoriju Rumunije.

În prim plan

Actualitatea ambasadei

Vizită de lucru la Oficiul pentru Drepturile Omului și ale Minorităților Naționale - 3 octombrie 2019

04.10.2019

La data de 3 octombrie 2019, Ambasadorul român în Republica Serbia, Excelența Sa Oana Cristina Popa a realizat o vizită de lucru la Oficiul pentru…

Ziua Europeană a Limbilor, Belgrad 26.09.2019

27.09.2019

Ambasada României în Republica Serbia (SR) a participat la o nouă ediție a Zilei Europene a Limbilor, eveniment care s-a desfășurat în capitala SR.…

Recital Constantin Chiriac

27.09.2019

Ambasadorul României în Republica Serbia (SR), Excelența Sa Oana Cristina Popa, a sprijinit organizarea recitalului “Domnul și frate Eminescu”, în…